Self Join Many To Many In Hibernate


Hôm nay mình giới thiệu tới các bạn việc mapping Self join trong mối quan hệ N-N .

Đôi khi chúng ta thấy rằng 1 Table có thể có mối quan hệ đến chính nó thông qua việc kết nối với 1 table khác. ( Cái này các bạn có thể khó hình dung  ) .

Ví dụ đơn giản : Một Sinh viên có thể có mối quan hệ bạn bè với nhiều Sinh viên khác. Nó như 1 phép kéo theo vậy

  • A quen B, C, D
  • E quen A , B
  • =>D quen A, C quen A,  B quen A, E.

Source code : Download

Sau đây chúng ta sẻ nhìn vào CSDL như sau :

d1


CREATE TABLE `student` (

`student_id` BIGINT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

`firstname` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,

`lastname` VARCHAR(50) NULL DEFAULT NULL,

PRIMARY KEY (`student_id`)

);

CREATE TABLE `student_friend` (

`student_id` BIGINT(20) NOT NULL,

`friend_id` BIGINT(20) NOT NULL,

PRIMARY KEY (`student_id`, `friend_id`),

CONSTRAINT `FK_STD` FOREIGN KEY (`student_id`) REFERENCES `student` (`student_id`),

CONSTRAINT `FK_FRI` FOREIGN KEY (`friend_id`) REFERENCES `student` (`student_id`)

)

Chúng ta có Student table lưu trử thông tin về Student. Table Student_Friend là thể hiện mối quan hệ bạn bè với nhau cả 2 field student_id, friend_id đều được ánh xạ tới student_id của table Student

File Student.java

package model;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinColumns;
import javax.persistence.JoinTable;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.Table;
@Entity
@Table(name="Student")
public class Student {
	@Id
	@Column(name="studnet_id")
	@GeneratedValue()
	private Long studentId;

	@Column(name="firstname")
	private String firstname;

	@Column(name="lastname")
	private String lastname;

	@ManyToMany(cascade={CascadeType.ALL})
	@JoinTable(name="student_friend",
	joinColumns={@JoinColumn(name="friend_id")},
	inverseJoinColumns={@JoinColumn(name="student_id")})

	private Set friends = new HashSet();

	@ManyToMany(mappedBy="friends")
	private Set group = new HashSet();

	public Student() {

	}

	public Student(String firstname, String lastname) {
		this.firstname = firstname;
		this.lastname = lastname;
	}

	public Long getStudentId() {
		return studentId;
	}

	public void setStudentId(Long studentId) {
		this.studentId = studentId;
	}

	public String getFirstname() {
		return firstname;
	}

	public void setFirstname(String firstname) {
		this.firstname = firstname;
	}

	public String getLastname() {
		return lastname;
	}

	public void setLastname(String lastname) {
		this.lastname = lastname;
	}

	public Set getFriends() {
		return friends;
	}

	public void setFriends(Set friends) {
		this.friends = friends;
	}

	public Set getGroup() {
		return group;
	}

	public void setGroup(Set group) {
		this.group = group;
	}

}

Ở dây chúng ta thầy rằng . chung ta có định nghĩa 2 thuộc tính Set<Student> friends và Set<Student> group. friends thể hiện mối quan hệ N-Student – N-Student_Friend, và ngược lại table group sẻ mapped đến mối quan hệ đó.

file cấu hình hibernate

</pre>
<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC
"-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN"
"http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">

<hibernate-configuration>
 <session-factory>
 <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
 <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost/dbTest</property>
 <property name="hibernate.connection.username">root</property>
 <property name="hibernate.connection.password">123456</property>
 <property name="dialect">org.hibernate.dialect.MySQLDialect</property>
 <property name="cache.provider_class">org.hibernate.cache.NoCacheProvider</property>

 <!-- JDBC connecition pool (use the built-in) -->
 <property name="hibernate.connection.pool_size">1</property>
 <!-- Enable Hibernate's automatic session context management -->
 <property name="hibernate.current_session_context_class">thread</property>

 <!-- Echo all executed SQL to stdout -->
 <property name="show_sql">true</property>
 <property name="format_sql">false</property>
 <property name="hbm2ddl.auto">Validate</property>

 <!-- Mapping to Resource -->
 <mapping class="model.Student"/>

</session-factory>
</hibernate-configuration>
<pre>

File testmain.java

package test;

import model.Student;

import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.Transaction;

public class TestMain {

	public static void main(String[] args) {
		SessionFactory sessionFactory = HibernateUtil.getSeesionfactory();
		Session session = sessionFactory.openSession();
		Transaction trns = null;

		try {
			trns = session.beginTransaction();

			Student st1 = new Student("Ku", "Tí");
			Student st2 = new Student("Ku", "Tèo");
			Student st3 = new Student("Ku", "Tủn");
			Student st4 = new Student("Thị", "Mén");

			st1.getFriends().add(st3);
			st1.getFriends().add(st4);
			st2.getFriends().add(st4);
			st3.getFriends().add(st4);
			st4.getFriends().add(st1);
			st4.getFriends().add(st3);

			session.save(st1);
			session.save(st2);
			session.save(st3);
			session.save(st4);

			trns.commit();
		} catch (Exception e) {
			if(trns != null){
				session.flush();
				session.close();
			}
		}

	}

}

Kết quả của chương trình .
d1d2

OK chúc các bạn thành công

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: