TextView, EditText, CheckBox, Button và ImageButton in Android


Tôi sẽ làm một ví dụ tổng hợp + kết hợp với ArrayList để bạn củng cố thêm kiến thức về các control đã học.

– Viết chương trình thanh toán tiền bán sách (bạn đừng quan tâm là chương trình này nó có được ứng dụng thực tế hay không, hãy quan tâm cách viết code để hiểu thêm về các control):

12_th_0

–  Mô tả yêu cầu:

  • Khi bấm nút Tính Thành Tiền (Tính TT) chương trình sẽ tính thành tiền biết rằng mỗi cuốn sách có đơn giá là 20000, nếu là khách hàng VIP thì giảm 10%
  • Khi bấm nút Tiếp, chương trình sẽ lưu thông tin hóa đơn vừa tính Thành Tiền vào danh sách, đồng thời xóa trắng dữ liệu trong hóa đơn và cho focus tới EditText Tên khách hàng
  • Khi bấm nút Thống kê, chương trình sẽ hiển thị thông tin vào mục Thông tin thống kê: tổng số KH, tổng số KH VIP và tổng doanh thu
  • Khi bấm vào nút thoát (dùng ImageButton): hiển thị AlertDialog hỏi xem người sử dụng có chắc chắn muốn thoát hay không?
  • Dùng ScrollView để chương trình có thể làm việc tốt hơn khi sử dụng các thiết bị có màn hình nhỏ.

– Bạn tham khảo Outline để cho dễ thiết kế:

12_th_1

– Vì có thể bạn sẽ “bực bội” khi nhìn thấy Outline ở trên vì vậy Tôi cung cấp luôn XML của Outline này, bạn chỉ việc copy paste vào nếu “làm biếng”:

<ScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:id="@+id/ScrollView1"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 tools:context=".MainActivity" >
<LinearLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:orientation="vertical" >
<TextView
 android:id="@+id/textView1"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#008080"
 android:gravity="center"
 android:text="Chương trình tính tiền bán sách online"
 android:textColor="#FFFFFF"
 android:textSize="15sp"
 android:textStyle="bold" />
<TextView
 android:id="@+id/textView2"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#FFFF00"
 android:text="Thông tin hóa đơn:"
 android:textSize="15sp" />
<TableLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:stretchColumns="1" >
<TableRow
 android:id="@+id/tableRow1"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
 android:id="@+id/textView3"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Tên Khách Hàng:" />
<EditText
 android:id="@+id/edittenkh"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:ems="10"
 android:text="Đoàn Ái Nương" >
<requestFocus />
 </EditText>
 </TableRow>
<TableRow
 android:id="@+id/tableRow2"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
 android:id="@+id/textView4"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Số lượng sách:" />
<EditText
 android:id="@+id/editsoluongsach"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:ems="10"
 android:inputType="number"
 android:text="113" />
 </TableRow>
<TableRow
 android:id="@+id/tableRow3"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<CheckBox
 android:id="@+id/chklavip"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_column="1"
 android:checked="true"
 android:text="Khách hàng là VIP" />
 </TableRow>
<TableRow
 android:id="@+id/tableRow4"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
 android:id="@+id/textView5"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Thành tiền:" />
<TextView
 android:id="@+id/txtthanhtien"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#C0C0C0"
 android:gravity="center"
 android:text="2034000"
 android:textColor="#008000"
 android:textSize="20sp" />
 </TableRow>
<LinearLayout
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<Button
 android:id="@+id/btntinhtt"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="1"
 android:text="Tính TT" />
<Button
 android:id="@+id/btntiep"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="1"
 android:text="Tiếp" />
<Button
 android:id="@+id/btnthongke"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_weight="1"
 android:text="Thống kê" />
 </LinearLayout>
 </TableLayout>
<TextView
 android:id="@+id/TextView01"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#FFFF00"
 android:text="Thông tin thống kê:"
 android:textSize="15sp" />
<TableLayout
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:stretchColumns="1" >
<TableRow
 android:id="@+id/tableRow5"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
 android:id="@+id/textView6"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Tổng số KH:" />
<EditText
 android:id="@+id/edittongsokh"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:ems="10"
 android:inputType="number"
 android:text="3" />
 </TableRow>
<TableRow
 android:id="@+id/tableRow6"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
 android:id="@+id/textView7"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Tổng số KH là VIP:" />
<EditText
 android:id="@+id/edittongsokhlavip"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:ems="10"
 android:inputType="number"
 android:text="1" />
 </TableRow>
<TableRow
 android:id="@+id/tableRow7"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content" >
<TextView
 android:id="@+id/textView8"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:text="Tổng doanh thu:" />
<EditText
 android:id="@+id/edittongdt"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:ems="10"
 android:inputType="numberDecimal"
 android:text="2184000" />
 </TableRow>
 </TableLayout>
<TextView
 android:id="@+id/textView9"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#008080" />
<ImageButton
 android:id="@+id/imgbtnthoat"
 android:layout_width="wrap_content"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:layout_gravity="right"
 android:src="@drawable/exit" />
 </LinearLayout>
</ScrollView>

Bạn cần chú ý là ở cuối XML có ImageButton, nhìn vào thuộc tính android:src=“@drawable/exit” . Ở đây bạn tạo một hình có tên exit.png rồi kéo vào thư mục drawable (bạn có thể tự tạo 1 thư mục mới tên là drawable vào trong ứng dụng của bạn).

– Bạn xem cấu trúc tập tin src của ứng dụng này:

12_th_2– Ở trên có MainActivity.java (là màn hình chính của ứng dụng mà bạn thấy ở phần giới thiệu)

– class KhachHang dùng để lưu thông tin của khách hàng: Tên khách hàng, số lượng mua, thành tiền, là VIP hay không

– class DanhSachKhachHang dùng để lưu trữ các khách hàng mua sách, đồng thời cung cấp một số hàm như: tính tổng tiền, tính tổng số khách hàng, tính tổng số khách hàng VIP….

Dưới đây là chi tiết cho từng class:

class KhachHang:

1
3
package tranduythanh.com;
import java.util.ArrayList;
public class DanhSachKhachHang {
ArrayList<KhachHang>listKH=new ArrayList<KhachHang>();
public void addKhachHang(KhachHang kh)
{
listKH.add(kh);
}
public double tongDoanhThu()
{
double tien=0.0;
for(KhachHang kh:listKH)
{
tien+=kh.tinhThanhTien();
}
return tien;
}
public int tongKhachHang()
{
return listKH.size();
}
public int tongKhachHangVip()
{
int s=0;
for(KhachHang kh:listKH)
{
if(kh.isVip())
s++;
}
return s;
}
}

class MainActivity:

– Dùng để triệu gọi 2 class trên và thực thi các nghiệp vụ:

package tranduythanh.com;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.DialogInterface;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.EditText;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.TextView;
public class MainActivity extends Activity {
Button btnTT,btnTiep,btnTK;
ImageButton btnThoat;
EditText editTen,editSl,editTongKh,editTongKhVip,ediTongTT;
TextView txtTT;
CheckBox chkVip;
DanhSachKhachHang danhsach=new DanhSachKhachHang();
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);
getControls();
addEvents();
}
private void getControls()
{
btnTT=(Button) findViewById(R.id.btntinhtt);
btnTiep=(Button) findViewById(R.id.btntiep);
btnTK=(Button) findViewById(R.id.btnthongke);
btnThoat=(ImageButton) findViewById(R.id.imgbtnthoat);
editTen=(EditText) findViewById(R.id.edittenkh);
editSl=(EditText) findViewById(R.id.editsoluongsach);
editTongKh=(EditText) findViewById(R.id.edittongsokh);
editTongKhVip=(EditText) findViewById(R.id.edittongsokhlavip);
ediTongTT=(EditText) findViewById(R.id.edittongdt);
txtTT=(TextView) findViewById(R.id.txtthanhtien);
chkVip =(CheckBox) findViewById(R.id.chklavip);
}
private void addEvents()
{
btnTT.setOnClickListener(new ProcessMyEvent());
btnTiep.setOnClickListener(new ProcessMyEvent());
btnTK.setOnClickListener(new ProcessMyEvent());
btnThoat.setOnClickListener(new ProcessMyEvent());
}
private void doTinhTien()
{
KhachHang kh=new KhachHang();
kh.setTenKh(editTen.getText()+”");
kh.setSlmua(Integer.parseInt(editSl.getText()+”"));
kh.setVip(chkVip.isChecked());
txtTT.setText(kh.tinhThanhTien()+”");
danhsach.addKhachHang(kh);
}
private void doTiep()
{
editTen.setText(“”);
editSl.setText(“”);
txtTT.setText(“”);
editTen.requestFocus();
}
private void doThongKe()
{
editTongKh.setText(danhsach.tongKhachHang()+”");
editTongKhVip.setText(danhsach.tongKhachHangVip()+”");
ediTongTT.setText(danhsach.tongDoanhThu()+”");
}
private void doThoat()
{
AlertDialog.Builder builder=new AlertDialog.Builder(this);
builder.setTitle(“hỏi thoát chương trình”);
builder.setMessage(“Muốn thoát chương trình này hả?”);
builder.setNegativeButton(“Không”, new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
dialog.cancel();
}
});
builder.setPositiveButton(“Có”, new DialogInterface.OnClickListener() {
@Override
public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
finish();
}
});
builder.create().show();
}
private class ProcessMyEvent implements OnClickListener
{
@Override
public void onClick(View arg0) {
switch(arg0.getId())
{
case R.id.btntinhtt:
doTinhTien();
break;
case R.id.btntiep:
doTiep();
break;
case R.id.btnthongke:
doThongKe();
break;
case R.id.imgbtnthoat:
doThoat();
break;
}
}
}
}

– Trong MainActivity Tôi cố tình tách các nghiệp vụ ra thành các hàm riêng biệt như vậy để bạn dễ dàng xử lý. Chúng ta nên tập viết như vậy để Coding được sạch sẽ, khi có lỗi sảy ra cũng giúp các bạn dễ Fixed bug, sai hàm nào thì sửa hàm đó mà nó không bị ảnh hưởng tới các nghiệp vụ khác.

– Bạn có thể load đầy đủ coding mẫu  trong link này: http://www.mediafire.com/?lgq5g2l28xb222c

– Bạn phải hiểu cách làm bài tập này để ứng dụng cho các phần sau.

– Hãy thực hành bài này nhiều lần cho tới khi thực sự hiểu logic của nó.

– Bài tập tiếp theo bạn sẽ được học về các control nâng cao trong Android, và ta sẽ thực hành thật kỹ từng control cụ thể, đầu tiên là ListView (control rất thường xuyên được sử dụng trong một chương trình Android nào đó).

– Chúc các bạn thành công

http://duythanhcse.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: