Spinner in Android


– Trong bài tập này các bạn sẽ thực hành cách sử dụng Spinner.

– Spinner tương tự như  ComboBox trong C#, tương tự  như JComboBox trong Java.

– Nếu bạn đã hiểu về ListView thì việc hiểu Spinner là chuyện thường.

– Cách đổ dữ liệu lên Spinner là y xì như đổ lên ListView, nó chỉ khác một chỗ duy nhất trong ArrayAdapter đó là ta phải gọi setDropDownViewResource.

– Bạn xem hình ví dụ dưới đây về Spinner:

15_spin_0– Ví dụ trên làm rất đơn giản, bạn chỉ việc kéo 2 control: TextView và Spinner vào ứng dụng (xemactivity_spinner.xml):

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 android:id="@+id/LinearLayout1"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="match_parent"
 android:orientation="vertical"
 tools:context=".SpinnerActivity" >
 <TextView
 android:id="@+id/selection"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content"
 android:background="#007380"
 android:hint="selected here"
 android:textColor="#ff003c" />
 <Spinner
 android:id="@+id/spinner1"
 android:layout_width="match_parent"
 android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>

– Ở đây Tôi đặt Id cho spinner là spinner1 (nhìn dòng lệnh 16).

– Coding SpinnerActivity.java:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
package tranduythanh.com;
import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.AdapterView.OnItemSelectedListener;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.TextView;
public class SpinnerActivity extends Activity {
//Tạo một mảng dữ liệu giả
 String arr[]={
 "Hàng điện tử",
 "Hàng hóa chất",
 "Hàng gia dụng"};
 TextView selection;
 @Override
 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
 super.onCreate(savedInstanceState);
 setContentView(R.layout.activity_spinner);
 selection =(TextView) findViewById(R.id.selection);
 //Lấy đối tượng Spinner ra
 Spinner spin=(Spinner) findViewById(R.id.spinner1);
 //Gán Data source (arr) vào Adapter
 ArrayAdapter<String> adapter=new ArrayAdapter<String>
 (
 this,
 android.R.layout.simple_spinner_item,
 arr
 );
 //phải gọi lệnh này để hiển thị danh sách cho Spinner
 adapter.setDropDownViewResource
 (android.R.layout.simple_list_item_single_choice);
 //Thiết lập adapter cho Spinner
 spin.setAdapter(adapter);
 //thiết lập sự kiện chọn phần tử cho Spinner
 spin.setOnItemSelectedListener(new MyProcessEvent());
 }
 //Class tạo sự kiện
 private class MyProcessEvent implements
 OnItemSelectedListener
 {
 //Khi có chọn lựa thì vào hàm này
 public void onItemSelected(AdapterView<?> arg0,
 View arg1,
 int arg2,
 long arg3) {
 //arg2 là phần tử được chọn trong data source
 selection.setText(arr[arg2]);
 }
 //Nếu không chọn gì cả
 public void onNothingSelected(AdapterView<?> arg0) {
 selection.setText("");
 }
 }
}

– Bạn xem Tôi giải thích dưới này:

15_spin_1

– Bạn thấy đó android.R.layout.simple_spinner_item dùng để hiển thị phần tử bạn chọn lên spinner. Tương tự như trong ListView bạn có thể custom lại

– Dòng lệnh dưới: android.R.layout.simple_list_item_single_choice để hiện thị danh sách các phần tử trong Spinner khi bạn nhấn vào xem Spinner. Bạn phải gọi hàm setDropDownViewResource nếu không nó sẽ lỗi chương trình khi bạn nhấn vào xem. Bạn có thể dùng layout khác nhau, chẳng hạn bạn có thể thay thế bằng : android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item

– Như vậy bạn đã làm quen được với Spinner, bạn có thể load code mẫu ở đây: http://www.mediafire.com/?1pmikmscb30po3s

– Ban đầu Tôi tính kết hợp ListView và Spinner trong bài tập này luôn, nhưng vì thấy nó hơi phức tạp nên Tôi đã tách ra một bài tập thực hành riêng, trong bài tập tới bạn sẽ học phần này.

– Chúc bạn thành công

http://duythanhcse.wordpress.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: