Webservice JAX-WS – Deploy on Tomcat server


Chào các bạn bài trước về Webservice mình hướng dẫn các bạn làm trên Java SE , hôm nay mình sẻ triển khai trên Tomcat server .

Yêu cầu cơ bản là chúng ta đả có tomcat server và Eclipse J2EE.

1 – Tạo new web project

2 – tạo Web Service interface (Greeting):

d1

3 – Tạo  Web Service implementation (GreetingImpl):

d1

4 –  Tiếp theo , chúng ta cần tạo classes cho  Web Services , các bạn mở  command line và thực hiện 2 bước sau
cd %project_home% (Note : Project Home là đường dẫn tới project của các bạn)
wsgen -s src -d build/classes -cp build/classes thaihoanghai.GreetingImpl

Ok command line chạy không có lỗi nha . Nếu thành công thì trong project sẻ tạo ra thêm 2 file mới là sayHello.java và sayHelloResponse.java như hình

d1

 

Bây giờ chúng ta phải viết thêm vào file  web.xml


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee" xmlns:web="http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd" id="WebApp_ID" version="2.5">
 <display-name>Web_Service</display-name>
 <welcome-file-list>
 <welcome-file>index.html</welcome-file>
 <welcome-file>index.htm</welcome-file>
 <welcome-file>index.jsp</welcome-file>
 <welcome-file>default.html</welcome-file>
 <welcome-file>default.htm</welcome-file>
 <welcome-file>default.jsp</welcome-file>
 </welcome-file-list>
 <listener>
 <listener-class>
 com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServletContextListener
 </listener-class>
 </listener>

 <servlet>
 <servlet-name>GreetingWS</servlet-name>
 <servlet-class>
 com.sun.xml.ws.transport.http.servlet.WSServlet
 </servlet-class>
 </servlet>

 <servlet-mapping>
 <servlet-name>GreetingWS</servlet-name>
 <url-pattern>/greeting</url-pattern>
 </servlet-mapping>
</web-app>

ok, bước cuối cùng chúng ta cần là thêm file  sun-jaxws.xml vào trong WEB-INF  như sau:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<endpoints xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/jax-ws/ri/runtime" version="2.0">
 <endpoint
 name="GreetingWS"
 implementation="thaihoanghai.GreetingImpl"
 url-pattern="/greeting"/>
</endpoints>

Bạn cần  download JAX-WS library và đặt các file jar này vào trong thư mục WEB-INF/lib.

Link download file jar http://jax-ws.java.net/

Rồi ok ,bây giờ chúng ta chỉ cần Right-Click vào trong project -> export   project của chúng ta ra thành file war, và đặt file war này bên dưới forder webapps trong tomcat của các bạn

d1

 

Finish : Run Tomcat.

gỏ url vào trong browser  : http://localhost:8080/Web_Service/greeting Kết quả như sau thế là bạn đả triển khai được webservice trên tomcat.

 

d1

 

 

Hy vọng bài viết hữu ích cho các bạn ^^!.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: