Introduce XML


Giới Thiệu

Bài này chúng ta chỉ giới thiêu sơ lược về XML.

XML viết tắt : EXtensible Markup Language

Tạo ra 1 XML giống như bạn tạo ra sở hữu riêng 1 loại cấu trúc của bạn với các tag tùy ý. Và chúng ta có thể thấy rằng XML thì dử dụng ở mọi nơi …sử dụng trong web XHTML, application, UI, Service, RSS…

Nó là một trong như loại thông dụng nhất để truyền tải dữ liệu giữa các ứng dụng với nhau từ 1998 đến nay. Mãi đến giờ chúng ta vẫn thấy 1 điều không thay đổi của 1 file XML. Nó version 1.0 =]] =]].

Một ví dụ về XML Document
d1

  • Root Element : <LopHoc>
  • 4 Child Elements

XML Document là 1 cấu trúc dạng cây. Nó có chưa 1 root element đây là Parent element của all các element khác. Các elements trong một XML document được thể hiện từ document tree. Tree này được phát triển từ Root và các nhánh level thấp hơn.

d1

Ví dụ : (W3School.com)

Example:

DOM node tree

The image above represents one book in the XML below:

<bookstore>
<book category=”COOKING”>
<title lang=”en”>Everyday Italian</title>
<author>Giada De Laurentiis</author>
<year>2005</year>
<price>30.00</price>
</book>
<book category=”CHILDREN”>
<title lang=”en”>Harry Potter</title>
<author>J K. Rowling</author>
<year>2005</year>
<price>29.99</price>
</book>
<book category=”WEB”>
<title lang=”en”>Learning XML</title>
<author>Erik T. Ray</author>
<year>2003</year>
<price>39.95</price>
</book>
</bookstore>

Root element trong ví dụ này là  <bookstore>. Tấc cả <book> elements  trong document thì được chứa trong  <bookstore>.

Chúng ta thấy <book> element có 4 children: <title>,< author>, <year>, <price>.

Chú ý trong file XML

Nếu bạn dùng các ki tự như : “<” vào trong value của các element,

Nó sẻ phát sinh một XML error:

<message>if salary < 1000 then</message>

Để né tránh lổi này thay thế  “<” bằng [ entity reference ]

<message>if salary &lt; 1000 then</message>

There are 5 predefined entity references in XML:

&lt; < less than
&gt; > greater than
&amp; & ampersand
&apos; apostrophe
&quot; quotation mark

Note: Only the characters “<” and “&” are strictly illegal in XML. The greater than character is legal, but it is a good habit to replace it.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: