Part 5: Exersice Connect Database in Java (cont)


Bài tập này chỉ là bài tập trên lớp . Mình củng muốn giới thiệu lại cho các bạn tham khảo. !!! Ở đây chúng ta không nói cách hoạt động cua kết nối đến CSDL nhiều . Mà chỉ trọng tậm đến cách làm việc của các đối tượng.

Giao diện của đề bài.

Tạo CSDL Như Sau :

Đầu tiên ta xây dựng 2 lớp Sinh vien và Lophoc đặc tả cho 2 bảng như sau:

File Lophoc.java

/**
* Đặc tả thông tin về 1 Lớp học
*/
package vovanhai.wordpress.com.masterdetails;public class Lophoc {
private String msLop;
private String tenLop;
private String giavienCN;
public Lophoc() {
super();
}
public Lophoc(String msLop, String tenLop, String giavienCN) {
super();
this.msLop = msLop;
this.tenLop = tenLop;
this.giavienCN = giavienCN;
}
public String getMsLop() {
return msLop;
}
public void setMsLop(String msLop) {
this.msLop = msLop;
}
public String getTenLop() {
return tenLop;
}
public void setTenLop(String tenLop) {
this.tenLop = tenLop;
}
public String getGiavienCN() {
return giavienCN;
}
public void setGiavienCN(String giavienCN) {
this.giavienCN = giavienCN;
}
@Override
public int hashCode() {
final int prime = 31;
int result = 1;
result = prime * result + ((msLop == null) ? 0 : msLop.hashCode());
return result;
}
@Override
public boolean equals(Object obj) {
if (this == obj)
return true;
if (obj == null)
return false;
if (getClass() != obj.getClass())
return false;
Lophoc other = (Lophoc) obj;
if (msLop == null) {
if (other.msLop != null)
return false;
} else if (!msLop.equals(other.msLop))
return false;
return true;
}
@Override
public String toString() {
return tenLop;
}}

và file Sinhvien.java

package vovanhai.wordpress.com.masterdetails;public class Sinhvien {
private String msSV;
private String hoTen;
private String email;
private String diaChi;
private String msLop;
public Sinhvien() {
super();
}
public Sinhvien(String msSV, String hoTen, String email, String diaChi,
String msLop) {
super();
this.msSV = msSV;
this.hoTen = hoTen;
this.email = email;
this.diaChi = diaChi;
this.msLop = msLop;
}
public String getMsSV() {
return msSV;
}
public void setMsSV(String msSV) {
this.msSV = msSV;
}
public String getHoTen() {
return hoTen;
}
public void setHoTen(String hoTen) {
this.hoTen = hoTen;
}
public String getEmail() {
return email;
}
public void setEmail(String email) {
this.email = email;
}
public String getDiaChi() {
return diaChi;
}
public void setDiaChi(String diaChi) {
this.diaChi = diaChi;
}
public String getMsLop() {
return msLop;
}
public void setMsLop(String msLop) {
this.msLop = msLop;
}
@Override
public int hashCode() {
final int prime = 31;
int result = 1;
result = prime * result + ((msSV == null) ? 0 : msSV.hashCode());
return result;
}
@Override
public boolean equals(Object obj) {
if (this == obj)
return true;
if (obj == null)
return false;
if (getClass() != obj.getClass())
return false;
Sinhvien other = (Sinhvien) obj;
if (msSV == null) {
if (other.msSV != null)
return false;
} else if (!msSV.equals(other.msSV))
return false;
return true;
}
@Override
public String toString() {
return hoTen;
}
}

Ta xây dụng lớp để kết nối đến CSDL. Ở đây tôi dùng MySQL làm RDBMS. Code như sau:

package vovanhai.wordpress.com.masterdetails;import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;public class ConnectionFactory {
private static Connection con;public static Connection CreateMySQLConnection(String database)throws Exception{
String url=”com.mysql.jdbc.Driver”;
Class.forName(url);String dburl=”jdbc:mysql://localhost:3306/”+database+
“?user=root&password=”;
con=DriverManager.getConnection(dburl);
return con;
}
}

Bây giờ ta xây dựng giao diện cũng như các xử lý. Code như sa:

package vovanhai.wordpress.com.masterdetails;import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.sql.Connection;
import java.sql.ResultSet;import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JScrollPane;
import javax.swing.JSplitPane;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.JTree;
import javax.swing.event.TreeSelectionEvent;
import javax.swing.event.TreeSelectionListener;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.tree.DefaultTreeModel;public class DisplayMasterDetailsGUI extends JFrame
implements TreeSelectionListener{
//Khai báo dành cho Tree
private DefaultTreeModel treeModel;
private DefaultMutableTreeNode root;
private JTree tree;
//Khai báo dành cho table
private DefaultTableModel tableModel;
private JTable table;private Connection con;//connection đến DB
private JLabel lblStatus;// hiển thị thông tin thao tác

public DisplayMasterDetailsGUI() {
setTitle(“Master – Details Application. http://www.vovanhai.wordpress.com”);
setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
setSize(700,500);
tieude();
createBody();
buildTree();
bottom();
}
/**
* Tạo giao diện chính
*/
void createBody(){
//tạo cây
root=new DefaultMutableTreeNode(“Lớp học”);
treeModel=new DefaultTreeModel(root);
tree=new JTree(treeModel);
tree.addTreeSelectionListener(this);

//tạo bảng
String []header={“Mã số sv”,”họ tên”,”email”,”địa chỉ”};
tableModel=new DefaultTableModel(header,0);
table=new JTable(tableModel);
table.setPreferredScrollableViewportSize(new Dimension(300,400));
table.getTableHeader().setFont(new Font(“Arial”,Font.BOLD,12));
table.getTableHeader().setForeground(Color.blue);

JPanel pTree=new JPanel(new BorderLayout());
JPanel pTable=new JPanel(new BorderLayout());

JSplitPane spMain=new JSplitPane(JSplitPane.HORIZONTAL_SPLIT,pTree,pTable);
spMain.setOneTouchExpandable(true);
this.add(spMain,BorderLayout.CENTER);

pTree.add(new JScrollPane(tree));
tree.setPreferredSize(new Dimension(250,200));
pTable.add(new JScrollPane(table));
}

/**
* Xây dựng cây dựa trên bản lớp
*/
void buildTree(){
try {
con=ConnectionFactory.CreateMySQLConnection(“masterdetailsdemo”);
String sql=”select * from Lophoc”;
ResultSet rs=con.createStatement().executeQuery(sql);

while(rs.next()){
Lophoc lh=new Lophoc(rs.getString(“msLop”),
rs.getString(“tenLop”),
rs.getString(“giaovienCN”));
DefaultMutableTreeNode node=new DefaultMutableTreeNode(lh);
root.add(node);
}
tree.expandRow(0);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
/**
* Hiển thị danh sách sinh viên trong 1 lớp
* @param classID là mã số lớp chỉ định hiển thị
*/
void displayStudentInclass(String classID){
try {
String sql=”select * from Sinhvien where msLop=’”+classID+”‘”;
ResultSet rs=con.createStatement().executeQuery(sql);
//clear table
tableModel.setRowCount(0);
while(rs.next()){
String []row={
rs.getString(“msSv”),
rs.getString(“hoTen”),
rs.getString(“email”),
rs.getString(“diaChi”),
};
tableModel.addRow(row);
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}

/**
* Hiển thị tiêu đề
*/
void tieude(){
JLabel lbl=new JLabel(“MASTER-DETAILS EXAMPLE”,JLabel.CENTER);
lbl.setFont(new Font(“Arial”,Font.BOLD,24));
lbl.setForeground(Color.red);
add(lbl,BorderLayout.NORTH);
}

/**
* Hiển thị thanh status bar
*/
void bottom(){
JPanel p=new JPanel(new BorderLayout());
lblStatus=new JLabel(“information”);
lblStatus.setFont(new Font(“Arial”,Font.PLAIN,13));
lblStatus.setForeground(Color.red);
p.add(lblStatus);
this.add(p,BorderLayout.SOUTH);
}

/**
* Sự kiện cho việc chọn 1 nút trên JTree
*/
@Override
public void valueChanged(TreeSelectionEvent e) {
DefaultMutableTreeNode selNode=(DefaultMutableTreeNode)e.getPath().getLastPathComponent();
if(selNode.isLeaf()){
Lophoc lh=(Lophoc)selNode.getUserObject();
lblStatus.setText(“Đang chọn: “+lh.getMsLop()
+” – Tên lớp: “+lh.getTenLop()
+” – Giáo viên CN: “+lh.getGiavienCN());
displayStudentInclass(lh.getMsLop());
}
else
lblStatus.setText(“Vui lòng chọn lớp để xem danh sách”);
}
}

Tạo lớp Starting.java đảm nhận việc thực thi. Code như sau:

package vovanhai.wordpress.com.masterdetails;public class Starting {
public static void main(String[] args) {
new DisplayMasterDetailsGUI().setVisible(true);
}
}

Chúc thành công!  Vovanhai.wordpress.com

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: