Part 2: Introduce to URL in JAVA


1 – Giới Thiệu URL

URL viết tắt của ( Uniform Resource Locator ). URL là 1 tham chiếu hoặc là 1 địa chỉ đến một nguốn tài nguyên nào đó trên Internet.Nguồn tài nguyên này có thể là 1 trang HTML, 1 hình ảnh hay đơn giản là 1 file nào đó. Bạn cung cấp địa chỉ URL này đến với cái trình duyệt web để nó có thể cấp phát nguồn tài nguyên trên Internet cho bạn.

Các bạn có thể nghỉ là vậy nè. URL là cái địa chỉ nhà . Bạn muốn gửi thư tới môt nơi nào đó thì điều cần biết là địa chỉ. Địa chỉ này dùng để các bác đưa thư biết mà lần ra dấu vết =]] =]] nơi mà nó đến ( mình giải thích theo ý nghỉ của mình là vậy ai chặt chém thì cứ vào ).

Cú pháp của một URL là 1 chuổi ” protocol://resource “. Nó có 2 phần chình là Proctocol Identifier và Resource Name.

The protocol identifier :

là tên của giao thức, nó thì được dùng để lấy cái nguồn tài nguyên từ Internet. một số lại giao thức khác nhau thì truy cập đến những nguồn tài nguyên khác nhau như là HTTP, FTP, Gopher, File ..

Resource Name :

Nó bao gồm một địa chỉ hoành chỉnh của nguồn tài nguyên. Nó định dạng tên của nguồn tài nguyên trên giao thức được sữ dụng. Tên của nguồn tài nguyên và giao thức được phân cách với nhau  ” :// “.

Các Thành Phần Của URL

Lấy Nguồn tài nguyên .

Để láy nguồn tài nguyên index.html trên một host là http://www.yahoo.com các bạn sử dụng cổng số 80 . thì URL cho phép là

http://www.yahoo.com:80/index.html

Cổng tùy chọn là

http://www.yahoo.com/index.html

Creating a URL .

URL là một đối tượng của gói java.net nó có 1 vài constructor.

class URL này ném ra 1 ngoại lệ là MalformedURLexception nếu cái giao thức của nó không đúng hoặc giao thức thì không tìm thấy.

URL (String url)

URL (String protocol, String host, String file)

URL (String protocol, String host, int port, String file )

Các Phương Thức của URL


4 phương thức quan trọng là
getHost()
getFile()
getPath()
openStream()

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: