Collection LinkedList


Đây là demo cơ bản về Nhân Viên :
1-Nhập Nhân Viên Thêm vào danh sách.
2-xuất ALL các nhân viên.
3-Tìm Nhân Vien Theo Ten ( or Theo Chử cái ):
VD nhập vào chử H , thì nó xuất những nhân viên có chữ H nằm đầu

=====================================================
Class EmployeeList

Hàm Main

Advertisements

3 Responses to “Collection LinkedList”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: